مدیر عامل شرکت بین المللی برنطین کیش - نوروز میرزاده نام شرکت : بین المللی برنطین کیش شماره ثبت : 7502 الف : در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت 1- الف آقای نوروز میرزاده به سمت رئیس جلسه 2-خانم ش -ر به سمت ناطر جلسه 3- آقای مسلم میرزاده سیامغانی به سمت ناظر جلسه 4- آقای امین عسکری به سمت منشی جلسه انتخاب شدند